1/3
 
 
 

สินเชื่อเพื่อบ้าน

Easy Home Financing

​สินเชื่อเพื่อบ้าน ง่ายกว่าที่คิด
โครงการร่วมกับสถาบันการเงินชั้นนำ
พร้อมทางเลือกสำหรับสินเชื่อเพื่อบ้านสวยของคุณ

เอกสารสำหรับยื่นขอสินเชื่อ

- บัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ
- ทะเบียนบ้านทุกหน้า
- ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล (ถ้ามี) 
- บัญชีเงินฝากธนคารย้อนหลัง 6 เดือน
- ใบเเจ้งการจ่ายเงินเดือน

กรณีผู้ขอสินเชื่อประกอบธุรกิจส่วนตัว

-แนบเอกสารเพิ่มเติม
- ทะเบียนพาณิชย์ / หนังสือรับรองบริษัท / หนังสือบริคณห์สนธิ /  ทะเบียนผู้ถือหุ้น
- บัญชีแสดงกระแสการเงิน (สเตทเมนท์)ของบริษัทย้อนหลัง 6 เดือน

 

ติดต่อเรา

สอบถามหรือรายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการบานรัตนบุรี

โดยบริษัท สหไพบูลย พร็อพเพอรตี้ จํากัด

สํานักงานขาย: 187 หมู 11 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210

โฉลดเลขที่ 4056,4061 และ 4063 ใบอนุญาตจัดสรรเลขที่ 8/2553

พื้นที่ประมาณ 79 ไร 1 งาน 73 ตารางวา

พื้นที่สาธารณะประมาณ 2 ไร 3 งาน 13 ตารางวา

  • Facebook
  • line

Email: home@sahaprop.com

Tel: 095 936 5449

© 2019 Sahapaiboon Property Co.,Ltd. All Rights Reserved